Vergeet Barbara: Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Studio 100 NV (BTW BE0457.622.640 – Halfstraat 80, 2627 Schelle), hierna ‘Studio 100’, en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Studio 100, hierna ‘de Klant’ genoemd.
 2. Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets, parkeertickets, oplaadkaartjes, shuttlediensttickets en restauranttickets.
 3. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Studio 100.
 4. Studio 100 handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.
 5. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Studio 100 indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Studio 100. 
 6. Klanten die houder zijn van een Studio 100 Cadeaubon kunnen deze inwisselen voor tickets voor voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater en dit zolang de betreffende voorstellingen lopen. De Studio 100 Cadeaubon kan door de houder ervan worden gebruikt tot 18 maanden vanaf de dag van aankoop van de Studio 100 Cadeaubon. Na de vervaldatum van de Studio 100 Cadeaubon kan deze niet meer worden ingewisseld. Er is geen verlenging mogelijk van de geldigheidsduur van de Studio 100 Cadeaubon. Evenmin kan een Studio 100 Cadeaubon worden terugbetaald, noch geheel noch gedeeltelijk (voor de restwaarde).
 7. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Studio 100 via tickets@studio100.be . Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal 1,5 uur voor de aanvang van het evenement. Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.
 8. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild. Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.
 9. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen: KBC Online (België), Bancontact - Mister Cash (België) en iDEAL (Nederland). Voor B2B klanten dient de betaling van de tickets te gebeuren volgens de overschrijvingsmodaliteiten na bestelling van de tickets via groepen@daens.be,groepen@40-45.live of groepen@vergeetbarbara.be of groepen@redstarline.be  na ontvangst van de betaling wordt een factuur opgemaakt door Studio 100 NV voor het totaalbedrag van de bestelde tickets. Klachten of protesten van facturen moeten Studio 100 binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.
 10. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio 100 (naar B2B klanten toe) kunnen tickets niet worden doorverkocht aan derden in het kader van een commerciële relatie. Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:
  • de regelmatige doorverkoop van tickets
  • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
  • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
  • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
  • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop  is geweest
  • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop
 11. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. Studio 100 garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Studio 100. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be). Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Studio 100 zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Studio 100 voert controles uit om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.
 12. Annulering van het evenement door Studio 100: Indien Studio 100 een voorstelling annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch. De betrokken Klanten zullen door Studio 100 worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.
 13. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van Studio 100, van haar leveranciers of van andere derden met wie Studio 100 afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio 100. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Studio 100 en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden. 
 14. Studio 100 investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Studio 100 kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Studio 100 die door de gebruiker kan worden aangetoond. Studio 100 is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc… Studio 100 is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.
 15. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Studio 100 behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Studio 100 te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Studio 100 en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, "venue",...) die contractueel verbonden zijn met Studio 100 voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres tickets@studio100.be ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van Studio 100, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.
 16. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Studio 100 en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Studio 100 heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.
 17. Herroepingsrecht: De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht.
 18. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.
 19. Studio 100 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar de voorstelling zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd. Studio 100 kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door Studio 100 als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van Studio 100, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc…
 20. Diverse:
  • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
  • Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. 
  • Sommige evenementen zijn te aanschouwen van op een bewegende tribune, waarvan de bewegingen onlosmakelijk deel uit maken van het evenement. Om deze reden kunnen laatkomers enkel nageplaatst worden door de zaalverantwoordelijke en wordt geadviseerd ruim op tijd te vertrekken. In dit verband wordt eveneens benadrukt dat het verlaten van en de terugkeer naar de tribune tijdens het evenement eveneens enkel mogelijk is op aangeven van de zaalverantwoordelijke.
 21. De relatie tussen de Klant en Studio 100 is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid – geldig vanaf 15 juni 2022

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je   privacy-rechten kan uitoefenen.  

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Studio 100 NV, met maatschappelijke zetel te Schelle, Halfstraat 80 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0457.622.640 (RPR Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website, via onze apps of via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd. 

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met   onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer') via volgende link https://studio100.com/klantendienst

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps  en onze diensten , o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt;
 • ons contactformulier invult;
 • deelneemt aan enquêtes,wedstrijden of producties; 
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • tickets koopt voor evenementen van Studio 100;
 • aankopen doet via de Studio 100-webshop;
 • als klant of leverancier een contract met ons afsluit  of een prospect bent;
 • als public relation in onze database bent opgenomen;
 • bij ons solliciteert of een stage volgt.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt. 

 • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz. 
 • Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz. 
 • Als je deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die je ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder jouw naam, voornaam, geslacht en emailadres.
 • Als je je kandidaat stelt om bij ons te werken of  deel te nemen aan een productie verzamelen wij de informatie die je ons meedeelt (waaronder de informatie in je CV en motivatiebrief en desgevallend jouw afbeelding en  de aan de betreffende productie specifiek verbonden criteria of gegevens) met het oog op de evaluatie van je mogelijke tewerkstelling of deelname, om met jou te communiceren en desgevallend om met jou een overeenkomst af te sluiten of om jouw tewerkstelling of deelname later (opnieuw) in overweging te nemen.
 • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.
 • Wanneer je tickets voor evenementen van Studio 100 koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, taal, geslacht, geboortedatum,  betaalgegevens (bv. jouw bankkaartnummer, rekeningnummer creditcardnummer),datum van de aankoop, het kanaal via dewelke tickets werden aangekocht en  het aantal gekochte tickets per event.

 • Wanneer je  onze evenementen bijwoont, kunnen we jouw gegevens verzamelen via  videobewakingscamera's. Er kunnen  ook foto’s en opnames gemaakt worden tijdens een evenement waarop jouw afbeelding te zien is.

 • Wanneer je  toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van onze evenementen. Om dit te doen, moeten we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je  informatie over jouw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) verzamelen.
 • Wanneer je producten op de Studio 100 webshop koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en welke producten je kocht.
 • Wanneer wij aan prospectie doen of een contract met jou als klant of leverancier afsluiten, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer en functie binnen het bedrijf.
 • Wanneer je als public relation in onze database bent opgenomen, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en gezinssamenstelling.
 • Bij het gebruik van deze website of onze apps verzamelen wij gegevens zoals waar, wanneer en via welke browser en toestel deze website wordt geraadpleegd en  je surfgedrag.
 • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google-, TikTok en Facebookproducten: jouw activiteiten op de website, de duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel: 

 • jou producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren; 
 • jouw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;
 • jouw ervaring op onze website, apps en diensten te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen;
 • jou voordelen aan te bieden;
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten; 
 • onze activiteiten te beheren; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;

 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of als deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;

 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;

 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren; 
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren.

Meer informatie

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 • op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door jouw gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven of om je deelname aan onze commmerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen of om klachten op te volgen. 
 • jouw ervaring op onze website, apps en overige diensten verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interesses te onthouden zodat de inhoud van onze diensten aan jouw voorkeuren wordt aangepast of jou meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij jou passen;
 • je voordelen aanbieden bv. een kortingsbon;
 • met jou communiceren, bijv. om je op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en producten of om je op de hoogte te houden van eventuele events; 
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren; 
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;

 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;

 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;
 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren; 
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

4. Minderjarigen

Wij verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 13 wanneer wij hiervoor de toestemming van de ouders hebben gekregen. Voor de Studio 100 go app verifiëren we via e-mail de toestemming van een ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Als wij niet binnen een redelijke periode toestemming ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij de contactgegevens van de ouder en andere persoonlijke informatie over het kind die verzameld werd om jou te kunnen contacteren, verwijderen.

Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven  en je dat niet wil, neem dan contact op met onze klantendienst  via deze link https://studio100.com/klantendienst

5. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met de andere ondernemingen van de Studio 100-groep en met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Meer informatie

Wij delen gegevens niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de Studio 100-groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, tussenpersonen die tickets verkopen voor onze evenementen en/of de toegangscontrole regelen, cloudproviders of  statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Voor de verkoop van tickets voor bepaalde evenementen van Studio 100 doen wij beroep op Tele Ticket Service en/of het affiliate partner programma van TradeTracker. Tele Ticket Service en TradeTracker treden in deze context op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Voormelde partijen zullen bij de gezamenlijke verwerking van de persoonsgegevens zoals opgelijst in punt 2 de toepasselijke wettelijke bepalingen naleven en onder meer over een rechtsgrond beschikken voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle partijen zullen afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen. 

Indien Studio 100 tickets verkoopt voor evenementen van derden, delen wij al uw gegevens met onze evenementpartners, zodat zij het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van klanten kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan klanten kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze evenementpartners (waartoe ook marketing behoort). Lees dat beleid door voor een uitleg over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Daarnaast kan het nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens in het kader van een verzoek of klacht naar contractpartners (bv. leveranciers, licentienemer, ...) moeten doorsturen om jouw vraag te kunnen behandelen. 

Wij kunnen ook mits uw toestemming persoonsgegevens met advertentienetwerken delen om het mogelijk te maken passende advertenties te tonen.

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. 

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). 

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

6. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen? 

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. 

Meer informatie

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je  het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven of via https://studio100.com/account kan je ook steeds je voorkeuren voor bepaalde merken aanpassen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt;
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar de klantendienst via deze link https://studio100.com/klantendienst, hetzij per post naar het adres : Studio 100 NV, t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schelle. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Wij zullen jou alle rechten toekennen waarop je  volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. In dat verband verwijzen wij in het bijzonder naar de uitzonderingen op bovenvermelde rechten die van toepassing zijn voor verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingautoriteit op het adres contact(at)apd-gba.be. 

7. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

8. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 5 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt.  Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

9. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens? 

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

10. Links naar andere websites en content van derde partijen 

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze  sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

11. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document. 

Meer informatie

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

12. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan contact met ons opnemen: 

 • via de klantendienst via deze link https://studio100.com/klantendienst.
 • per post op het adres: Studio 100 NV,  t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schelle.

13. Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.